فرصت های شغلی   

آموزش ضمن خدمت پرسنل شاغل در شرکت همواره مورد تایید و جزء سیاست های کلان شرکت داروسازی پارسینه طب می باشد.

روند استخدام:

  1. اعلام نیاز استخدامی
  2. بررسی رزومه های دریافتی
  3. مصاحبه تلفنی
  4. مصاحبه رفتاری
  5. مصاحبه تخصصی
  6. توافق حقوقی و آغاز همکاری
Max. file size: 8 MB.
فهرست