گزارش عوارض جانبی دارو

ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮارض داروﯾﯽ آﮔﺎه ﺳﺎزد و ﺗﻮﺻﯿﻪ‌ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ‌ﮐﺎر بندد.
در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻞ، ﻋﺎرﺿﻪ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﺮﯾﮏ از دارو‌ﻫﺎی داروسازی پارسینه طب یا وجود شکایتی در مورد محصولات (کیفیت محصول، بسته‌بندی، تاریخ تولید و تاریخ انقضاء)، ﻟﻄﻔﺎ ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ از راه‌ﻫﺎی زﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ:

phone۰۲۱-۶۶۹۱۲۵۹۲
emailReport@parsinehpharma.com
اطلاعات تماس
تهران، خیابان ستارخان، خیابان کوثر دوم، بن بست مینو، پلاک ۴ طبقه دوم، واحد ۲
021-66911970 - 021-66912592
فهرست